Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta \"Bistrita\"


Program audiente:

Col. Constantin FLOREA
Joi 13:00-15:00

Col. Liviu Marcel POP
Marti 13:00-15:00

Lt. Col. Ilie RINZIS
Miercuri 13:00-15:00

Purtator de cuvant:

Lt. Marius RUS
Tel: +40748299990Ultima actualizare site:
23/01/2020 11:00


Data și ora curentă:


Aplicatie localizare 112

Site DSU
Platforma fiipregatit.ro

SIPOCA35

MODELE RAPOARTE CLSU

 • Macheta RAPORT OPERATIV
 • MACHETA SITUATIE CHELTUIELI


 • Program avize-autorizatii

  Copyright ©2007-2020

  I.S.U. "Bistrita".

  Toate drepturile rezervate.

  E-mail de contact:  E-mail transmitere copie dupa cartea de identitate in format electronic:  Documentatia tehnica in format electronic depusa in vederea obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu poate fi:

  - scanata, insotita doar de semnatura electronica a investitorului/beneficiarului

  - in format .pdf sau alte formate, insotita de semnatura electronica a investitorului/beneficiarului si a factorilor care au contribuit la elaborarea documentatiei (proiectanti, verificatori de proiecte, experti tehnici etc.)

  Campania nationala

  Campania nationala

  Schengen
  112

  Sesizati faptele

  de coruptie ale

  personalului

  M.A.I.

  0800.806.806

  linie telefonica gratuita


  Inscrie-te pentru a primi ultimele noutati!

  Feuerwehr Herzogenrath

  o9atitudine.ro
  Promovare Online
Sunteti aici: Prima pagina > Inspectia de prevenire > Inspectia de prevenire
Ultima actualizare: 15 / 08 / 2011 13:29:59.

Prevenirea Situatiilor de Urgenta
este forma necesara pentru cresterea nivelului de securitate al cetatenilor si bunurilor

Activitatile de prevenire desfasurate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de structurile din subordine reprezinta o componenta principala a sistemului integrat de masuri tehnice si organizatorice, precum si de actiuni specifice planificate si realizate potrivit legislatiei, în scopul preîntâmpinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora, protectiei populatiei, mediului, bunurilor si valorilor de patrimoniu prin mijloace si masuri specifice.

La nivel national activitatea de prevenire este condusa de adjunctul inspectorului general, prin structura specializata din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumita Inspectia de Prevenire.

La nivel teritorial inspectoratele judetene/al municipiului Bucuresti, prin inspectiile de prevenire, planifica, organizeaza, pregatesc si desfasoara activitati de prevenire la institutii publice, localitati, constructii cu aglomerari de persoane si agenti economici cu risc din zona de competenta sub coordonarea adjunctului inspectorului sef.

Domeniile specifice activitatii de prevenire:a) verificarea respectarii actelor normative si reglementarilor privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila la proiectarea, executarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;

b) verificarea organizarii activitatii privind depistarea pericolelor potentiale generatoare de riscuri pe timpul exploatarii constructiilor, instalatiilor si amenajarilor;

c) verificarea conceptiei de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila în scopul mentinerii riscurilor în limite acceptabile, stabilindu-se, dupa caz, masuri în conditiile legii;

d) controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore, în care sunt implicate substante periculoase;

e) coordonarea si controlul realizarii pregatirii si instruirii specifice a populatiei si salariatilor, a modului de asimilare de catre acestia a regulilor si masurilor specifice, precum si a comportamentului pe timpul manifestarii unei situatii de urgenta;

f) înstiintarea autoritatilor responsabile în managementul riscului despre existenta, dimensiunea si consecintele riscului identificat în domeniul respectiv;

g) îndrumarea, controlul si coordonarea serviciilor publice voluntare si serviciilor private pentru situatii de urgenta;

h) informarea si educarea preventiva a populatiei;

i) solutionarea petitiilor si sesizarilor în domeniul specific.

Scopurile activitatii de prevenire:a) asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si a celorlalte reglementari privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila;

b) identificarea, evaluarea si analiza pericolelor potentiale prin aprecierea probabilitatii de aparitie a lor si a consecintelor pe care le presupun pentru viata oamenilor, mediu si bunuri materiale;

c) constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii între personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate si/sau implicate;

d) informarea populatiei privind pericolele potentiale de risc, inclusiv în locuinte si gospodarii, si modul de comportare în caz de incendiu si în alte situatii de urgenta.

Activitatea de prevenire
se desfasoara pe baza urmatoarelor principii:

legalitatii, impartialitatii, independentei, confidentialitatii, transparentei, continuitatii si gradualitatii.

 • Principiul legalitatii: respectarea, în mod unitar, a legislatiei privind apararea împotriva incendiilor si protectia civila, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe întreg teritoriul tarii.
 • Principiul impartialitatii: nesupunerea inspectorilor la presiuni comerciale, financiare, politice sau de alta natura care ar putea influenta rationamentul acestora.
 • Principiul independentei: mentinerea de catre inspectori a unui raport de autonomie (independenta) fata de partea inspectata si neangajarea în nici o activitate care sa afecteze rationamentul acestora.
 • Principiul confidentialitatii: pastrarea de catre inspectori a secretului privind informatiile care nu sunt de interes public si care sunt obtinute în cursul desfasurarii activitatii de prevenire.
 • Principiul transparentei: desfasurarea activitatii într-o maniera deschisa fata de public, prin care accesul liber si neîngradit la informatiile fundamentate stiintific, de interes public sa constituie regula, iar limitarea accesului la informatii sa constituie exceptia, în conditiile legii.
 • Principiul continuitatii si gradualitatii: asigurarea unor controale periodice a situatiilor de risc si aplicarea unor masuri din ce în ce mai severe în cazul mentinerii riscului peste nivelele acceptabile.
Principalele forme ale activitatii de prevenire:

reglementarea, avizarea, autorizarea, acordul, controlul, asistenta tehnica de specialitate, informarea preventiva a autoritatilor, organismelor, factorilor implicati si a populatiei, precum si pregatirea acestora pentru situatii de urgenta, auditul de supraveghere a persoanelor fizice si juridice atestate, constatarea si sanctionarea încalcarilor prevederilor legale.

Nr. crtForma utilizataSfera sau problematica vizataDocumente de finalizare
1Reglementare- activitatea de aparare împotriva incendiilor si protectie civila.Lege, Hotarâre de Guvern, Ordin al MAI, Ordin al Inspectorului General al IGSU
2Avizare - documentatii tehnice de proiectare si executie a obiectivelor de investitii, a modernizarilor si a schimbarilor de destinatie;
- norme, reguli si masuri de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila, elaborate de ministere si celelalte organe publice centrale;
- prevederile legale în domeniul securitatii la incendiu;
- reguli si dispozitii de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila pentru domeniului public si privat al judetului.
Aviz
3Autorizare - constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari avizate p.s.i. la punerea în functiune;
- evaluari pentru constructiile care se autorizeaza prin biroul unic;
- laboratoare si poligoane de încercari la foc, de testari si experimentari în domeniul p.s.i.
Autorizatie
4Acord - organizarea jocurilor de artificii.Acord
5Control - organizarea apararii împotriva incendiilor si stadiului solutionarii neregulilor constatate în controlul anterior si înscrise în documentul de control sau respectarea conditiilor de securitate de incendiu stabilite în documentatiile tehnice si pe timpul executiei investitiilor.Proces-verbal de control
Nota de control
- activitatile care prezinta pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase.Raport de inspectie
- solutionarea sesizarilor si reclamatiilor privind respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilorAdresa de raspuns
6Asistenta tehnica de specialitate - organizarea apararii împotriva incendiilor la localitati si agenti economici cu risc;
- proiectarea si executarea obiectivelor de investitii;
- elaborarea normelor, regulilor si masurilor specifice de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila.
Punct de vedere
7Informare preventiva - informarea populatiei si a diferitelor categorii socio-profesionale asupra:
1. prevederilor legale în domeniul apararii împotriva incendiilor si de protectie civila;
2. pericolelor potentiale de incendiu si masurilor specifice de prevenire a acestora, precum si a comportamentului de adoptat în cazul situatiilor de urgenta.
Ghid, pliant informativ, articol în presa, film
8Auditul de supraveghere a persoanelor fizice si juridice atestate- verificarea dosarului tehnic si a registrului de lucrari;
- verificarea calitatii lucrarilor efectuate.
Raport de audit
9Constatarea si sanctionarea încalcarilor la prevederile legale - stabilirea si sanctionarea contraventiilor la prevederile legale si la normele de aparare împotriva incendiilor.Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor
- retragerea avizelor/autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor;
- stabilirea restrictiilor sau interzicerea unor operatiuni sau lucrari;
- dispunerea sistarii unor activitati sau a lucrarilor de constructii;
- oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor.

- Supravegherea pietei, precum si recunoasterea si desemnarea organismelor pentru atestarea conformitatii produselor cu rol în satisfacerea cerintei securitate la incendiu sunt forme ale activitatii de prevenire care se executa prin structuri specializate, la nivel national.
- Controlul activitatii centrelor de evaluare si certificare a competentei personalului care desfasoara activitati în domeniu se face de catre Inspectia de Prevenire si, dupa caz, de inspectiile judetene, în conditiile legii.